Referater

 

Referat fra generalforsamling på Nordborghus den 15. marts 2023.03.19

Calle bød velkommen til de fremmødte.

 1. Valg af dirigent:
  1. Kurt Haugaard blev foreslået, Kurt modtog valg.
  2. Kurt fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da han havde modtaget indkaldelsen den 24. februar og at indkaldelsen havde været annonceret i lokalavisen den 22. februar.
 1. Valg af stemmetæller:
  1. Kaja og Lydia valgt
 1. Beretning:
  1. Calle fremlagde beretningen
  2. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
 1. Regnskab:
  1. Sus gennemgik regnskabet
  2. Regnskabet viste et driftsoverskud på 30.360,33 kr.

Der var bemærkninger til de høje gebyrer, som betales til Sydbank. Der blev foreslået at man kunne flytte til Danske Bank, her var gebyrerne ikke tilsvarende store. Det blev samtidig fastslået, det at flytte bank kræver et meget stort arbejde. Bestyrelsen vil se på om det kan være en mulighed for at evt. flytte bank, men vil ikke have høj  prioriteret.

 1. Regnskabet blev taget til efterretning.
 1. Indkommende forslag:
  1. Der er af bestyrelsen indsendt et forslag om at der foretages ændringer i vedtægterne, for at gøre dem mere tidssvarende.
  2. Nye opdaterede vedtægter er vedhæftet mailen.
 1. Valg til bestyrelsen:
  1. Niels Henrik Hansen og Viggo Nielsen blev foreslået til bestyrelsen.

Niels Henrik Hansen modtog genvalg, for en to årig periode.

Viggo Nielsen modtog valg for en to årig periode.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

 1. Birthe Anna Tordrup modtog genvalg for en ét årig periode.
 2. Merethe Christensen modtog valg for en ét årig periode.
 1. Valg af billagskontrollør og suppleant:
  1. Kurt Haugaard blev foreslået som billagskontrollant, Kurt modtog valg for en to årig periode.
  2. Kaja Espersen blev foreslået som billagskontrollant-suppleant. Kaja blev valgt for en ét årig periode.
 1. Eventuelt:
  1. Der var en forespørgsel om det var muligt at man måtte udskifte billeder på vægen, i forbindelse med et arrangement, det blev der givet tilladelse til, mod at billederne blev hængt på plads ved arrangementets afslutning.
  2. Lydia ville gerne bestille varme i huset til lørdag den 25. marts. Calle kontakter kommunen for åbning for varme pågældende dag.
  3. Der blev forespurgt, om Nordborghus var lukket i juli måned, hvilket ikke kunne bekræftes, Nordborghus, er altid åben, for dem der har nøgle til huset, og de har ret til at bruge huset, men det blev pointeret, at Nordborghus IKKE blev rengjort i juni, juli og august måned.
  4. Viggo forklarede, hvorfor der i vedtægterne i §3 står at der skal være en bestyrelse på max 7 og minimum 3 personer, dette var et krav fra Sydbank, hvorfor er der ikke en nærmere forklaring på.
  5. Hans Alfred klagede over den måde som træet ved indgangen var blevet beskåret på, han mente ikke at måden som beskæringen var udført på gav et uværdigt udsyn til huset og at det skæmmede huset. Calle forklarede, at det var kommunens der havde forestået beskæringen, og at det var påtrængende , da toppen var meget rådden, men medgav at det ser ganske forfærdelig ud. Calle kontakter kommunen for evt. at få en afklaring på træets videre skæbne.
  6. Der blev spurgt til medlemstallet på Nordborghus,
   1. Der er 13 sæson aftaler.
   2. Der er 3 lokale aftaler.
   3. 40 som betaler individuel kontingent.
   4. Betalingen foregår med ”MobilePay, Bankoverførsel og kontant”

Nordborghus var efterfølgende vært ved et let traktement.

Nordborg sportsfiskerforening havde et indlæg vedrørende deres virke i Nordborg, og om de fiskeaftaler som er tilknyttet foreningen.

Referent

Arild Espersen