Vedtægter

Nordborghusdit lokale mødested

Vedtægter for Medborgerhuset Nordborghus.

 • 1. Formål.

Nordborghus, stiftet den 23. april 1991, har til formål at opretholde og skabe gode muligheder for kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter på fordelagtige vilkår for alle borgere i Nordborg by og omegn.

 • 2. Ledelsen.

Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne en bestyrelse, der har den daglige ledelse og er ansvarlig for medborgerhusets drift. Formanden / Ordførende talsmand har den daglige ledelse /administrationsfunktion og ansvaret for, at bestyrelsens opgaver og vedtagelser bliver udført, med næstformanden som stedfortræder.    ”Formand og ordførende talsmand” herefter benævnt ”Formand”

 • 3. Bestyrelsen.

Til at behandle og koordinere medborgerhusets opgaver vælges en bestyrelse på maksimum 7 og minimum 3 medlemmer. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter.                                                                                                            På generalforsamlingen vælges bestyrelsens medlemmer for en 2 års periode. Bestyrelsessuppleanterne vælges for en 1 års periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand næstformand kasserer og sekretær. Ved manglende antal medlemmer og suppleanter supplerer bestyrelsen sig selv. Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder.      Bestyrelsen kan udpege personer uden for bestyrelsen til visse funktionsopgaver. Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden. Kan der ikke findes en formand, kan der vælges kollektiv ledelse med en ordførende talsmand. Konsekvenser heraf skal indgå i forretningsordenen. Bestyrelsesmøderne er beslutningsdygtige når mindst halvdelen er tilstede og ledes af formand eller næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan anmode formanden om at indkalde til et bestyrelsesmøde, med angivelse af en dagsorden. Mødet afholdes senest 14 dage efter anmodningen.

Bestyrelsen indgår en brugeraftale mellem Nordborghus og kommunen. Bestyrelsen udarbejder regler og vilkår for medborgerhusets brugere og for brug af medborgerhusets lokaler. I tilfælde af overtrædelse af de aftalte vilkår, vil dette blive påtalt. Såfremt overtrædelserne bliver gentaget, har bestyrelsen ret til at bortvise brugeren.

 • 4. Medlemmer.

Medlem af Medborgerhuset Nordborghus er enhver, der er med til at støtte Nordborghus gennem en årlig kontingentbetaling og som er opført på en medlemsliste. Medlemskabet giver ikke ret til medborgerhusets formue eller inventar, men alene stemmeret ved generalforsamlingen. Der kan tegnes et passivt medlemskab, dog uden stemmeret.

 • 5. Økonomi.

Der føres et regnskab over medborgerhusets drift, der følger kalenderåret. Kontingent- og brugerbetalingen følger perioden sept. – august. Midlerne er anbragt på bankkonti, som oprettes og tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer. Medborgerhusets midler tilvejebringes af et årligt vedligeholdelsestilskud fra kommunen, kontingent, lokaleleje, brugeraftaler, arrangementer, frivillige bidrag, fonde og ved cafeindtægter.                  Kontingent og brugerbetaling fastsættes af bestyrelsen og denne tegner ansvars-, arbejdsskade- og løsøreforsikringer.

 • 6. Kasserer.

Kassereren fører og foranlediger regnskabet revideret til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

 • 7. Sekretær.

Sekretæren udfører bestyrelsens sekretæropgaver. Der føres et bestyrelses- og generalforsamlings referat.

 • 8. Bilagskontrollanter

Bilagskontrollanternes opgave er at kontrollere medborgerhusets regnskab og bilag samt kontrollere, at beholdningerne er tilstede. Bilagskontrollanterne vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode, med et medlem hvert år. Bilagskontrollanterne må ikke være medlem af Nordborghus’ bestyrelse. Hvert enkelt medlem af bestyrelsen kan til enhver tid anmode bilagskontrollanterne om at foretage en uanmeldt revision.

Der vælges hvert år en bilagskontrollant suppleant.

 • 9. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er medborgerhusets øverste myndighed og i årets første kvartal afholdes der ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter, 1. vælges i lige år, 1. vælges i ulige år og 1 suppleant.
 8. Eventuelt.

Senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse annonceres ved opslag i huset, på husets hjemmeside, samt elektronisk til formænd for husets bruger. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kun tilstedeværende medlemmer af Nordborghus, der senest ved generalforsamlingens begyndelse har betalt kontingent, har stemmeret. Fraværende kan kun vælges ved skriftlig tilsagn. Forslag og valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Alle valg sker ved håndsoprækning, dog skal der være skriftlig afstemning, såfremt blot en af de tilstedeværende forlanger det.                                                                                                                                    Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsen kræver det, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt anmoder formanden herom, med angivelse af en dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling afholdes og annonceres som ordinær generalforsamling og indkaldes senest 14 dage efter at anmodningen er fremsendt til formanden.

 • 10. Opløsning af Nordborghus.

Ved opløsning af Nordborghus overgår medborgerhusets inventar og evt. formue til en anden lignende institution i den gamle Nordborg Kommune (omfang 1970 til 2006), bestemt af den opløsende generalforsamling.

 • 11. Vedtægtsændring og medborgerhusets ophør.

Medborgerhusets ophør og ændringer eller tilføjelser til disse vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling og kræver 2/3 stemmeflertal af de tilstede værende. Hvis dette ikke kan opnås, indkalder formanden til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende uanset antal fremmødte.

 • 12. Vedtægtsikrafttræden. 

Vedtægtsændringer er straks gældende og ophæver herved de tidligere vedtægter af den 3. september 2020.    Således vedtaget på Nordborghus’ ordinære generalforsamling den 15. mats 2023.