Vedtægter

Nordborghusdit lokale mødested

Vedtægter for Medborgerhuset Nordborghus.

 • 1. Formål.

Nordborghus, stiftet den 23. april 1991, har til formål at opretholde og skabe gode muligheder for

kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter på fordelagtige vilkår for alle borgere i Nordborg by og

omegn.

 • 2. Ledelsen.

Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne en bestyrelse, der har den daglige ledelse og er

ansvarlig for medborgerhusets drift. Formanden har den daglige ledelses./administrationsfunktion

og ansvaret for, at bestyrelsens opgaver og vedtagelser bliver udført, med næstformanden som

stedfortræder.

 • 3. Bestyrelsen.

Til at behandle og koordinere medborgerhusets opgaver vælges en bestyrelse på maksimum 7 og minimum 3 medlemmer. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsens medlemmer for en 2 års periode, henholdsvis med 4

medlemmer på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Bestyrelsessuppleanterne vælges hvert år

for en 1 års periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved manglende antal medlemmer og suppleanter supplerer bestyrelsen sig selv. Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder.

Bestyrelsen kan udpege personer uden for bestyrelsen til visse funktionsopgaver. Bestyrelsen

udarbejder sin egen forretningsorden. Kan der ikke findes en formand, kan der vælges kollektiv

ledelse med en ordførende talsmand. Konsekvenser heraf skal indgå i forretningsordenen.

Bestyrelsesmøderne er beslutningsdygtige når mindst halvdelen er tilstede og ledes af formand eller

næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan anmode formanden om at indkalde til et

bestyrelsesmøde, med angivelse af en dagsorden. Mødet afholdes senest 14 dage efter

anmodningen.

Bestyrelsen indgår en brugeraftale mellem Nordborghus og kommunen. Bestyrelsen udarbejder

regler og vilkår for medborgerhusets brugere og for brug af medborgerhusets lokaler. I tilfælde af

overtrædelse af de aftalte vilkår, vil dette blive påtalt. Såfremt overtrædelserne bliver gentaget, har

bestyrelsen ret til at bortvise brugeren.

 • 4. Medlemmer.

Medlem af Medborgerhuset Nordborghus er enhver, der er med til at støtte Nordborghus gennem en

årlig kontingentbetaling og som er opført på en medlemsliste. Medlemskabet giver ikke ret til

medborgerhusets formue eller inventar, men alene stemmeret ved generalforsamlingen. Der kan

tegnes et passivt medlemskab, dog uden stemmeret.

 • 5. Økonomi.

Der føres et regnskab over medborgerhusets drift, der følger kalenderåret. Kontingent- og

brugerbetalingen følger perioden sept. – august. Midlerne er anbragt på bankkonti, som oprettes og

tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer.

Medborgerhusets midler tilvejebringes af et årligt vedligeholdelsestilskud fra kommunen,

kontingent, lokaleleje, brugeraftaler, arrangementer, frivillige bidrag, fonde og ved cafeindtægter.

Kontingent og brugerbetaling fastsættes af bestyrelsen og denne tegner ansvars-, arbejdsskade- og

løsøreforsikringer.

 • 6. Kasserer.

Kassereren fører og foranlediger regnskabet revideret til fremlæggelse på den ordinære

generalforsamling.

 • 7. Sekretær.

Sekretæren udfører bestyrelsens sekretæropgaver. Der føres en bestyrelses- og generalforsamlings

protokol.

 • 8. Revisorer.

Revisorernes opgave er at kontrollere medborgerhusets regnskab og bilag samt kontrollere, at

beholdningerne er tilstede. Revisorerne vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode, med et

medlem hvert år. Revisorerne må ikke være medlem af Nordborghus’ bestyrelse. Hvert enkelt

medlem af bestyrelsen kan til enhver tid anmode revisorerne om at foretage en uanmeldt revision.

Der vælges hvert år en revisor suppleant.

 • 9. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er medborgerhusets øverste myndighed og i årets første kvartal afholdes der

ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter.
 7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
 8. Eventuelt.

14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse annonceres i dagspressen og ved opslag i

huset. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8

dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kun tilstedeværende medlemmer af Nordborghus, der senest ved generalforsamlingens begyndelse

har betalt kontingent, har stemmeret. Fraværende kan kun vælges ved skriftlig tilsagn. Forslag og

valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Alle valg sker ved håndsoprækning, dog skal der være

skriftlig afstemning, såfremt blot en af de tilstedeværende forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsen kræver det, eller når mindst

20 medlemmer skriftligt anmoder formanden herom, med angivelse af en dagsorden. En

ekstraordinær generalforsamling afholdes og annonceres som ordinær generalforsamling og

indkaldes senest 14 dage efter at anmodningen er fremsendt til formanden.

 • 10. Opløsning af Nordborghus.

Ved opløsning af Nordborghus overgår medborgerhusets inventar og evt. formue til en anden

lignende institution i den gamle Nordborg Kommune (omfang 1970 til 2006), bestemt af den

opløsende generalforsamling.

 • 11. Vedtægtsændring og medborgerhusets ophør.

Medborgerhusets ophør og ændringer eller tilføjelser til disse vedtægter kan kun ske på en ordinær

generalforsamling og kræver 2/3 stemmeflertal af de tilstede værende. Hvis dette ikke kan opnås,

indkalder formanden til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er

gældende uanset antal fremmødte.

 • 12. Vedtægtsikrafttræden.

Vedtægtsændringer er straks gældende og ophæver herved de tidligere vedtægter af den 31. marts 2016.

Således vedtaget på Nordborghus’ ordinære generalforsamling den 3. september 2020.